Науково-дослідна робота

          

Наукові дослідження на кафедрі товарознавства продовольчих товарів формуються виходячи із сучасних проблем розвитку ринкової системи України та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку товарів продовольчого асортименту, на впровадження результатів досліджень в навчальний процес і практичну діяльність підприємств.


зав.кафедрою ТПТ доктор сільськогосподарських наук, професор Бірта Г.О.


кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ТПТ Бургу Ю.Г.


Доценти кадедри ТПТ , к.т.н. Назаренко В.О та к.т.н. Назаренко Л.О.

Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання функціонування товарознавчо-комерційного механізму на рівні підприємств різних форм власності. Вибір напрямків наукових досліджень у роботі зі студентами обумовлений також необхідністю підготовки фахівців підприємств різних форм власності, опануванням теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що охоплені навчальним планом.

Так науково-дослідна робота на кафедрі товарознавства продовольчих товарів проводиться за наступними темами:
Тема 1. Товарознавча характеристика продуктів забою свиней в західних регіонах України

Тема 2. Товарознавчо-технологічні аспекти виробництва, експертизи і конкурентоспроможності продовольчої продукції

Тема 3. Удосконалення споживних властивостей готової продукції при переробці рослинної сировини вирощеної в Полтавській області

Тема 4. Вивчення особливостей м’ясних якостей свиней червоно-білопоясої породи залежно від забійної маси

Тема 5. Особливості росту, розвитку і  господарської цінності свиней різного напрямку продуктивності

Тема 6. М'ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів

Тема 7. Вплив генотипових факторів на рівень відгодівельних і м'ясо-сальних якостей свиней різних порід

Тема 8. Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства

Кафедра веде активну наукову роботу у співпраці з організаціями та науковими установами Ураїни так і інших держав.

Участь викладачів у конференціях:

СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТОВАРОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТА

Доповіді:

Матеріали регіональної науково-практичної Інернет-конференції «ТОВАРОЗНАВСТВО: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Доповіді:

Современная торговля: теория, практика, перспективы развития:
Материалы Третьей международной инновационной научно-практической
конференции [Электронный ресурс]. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2013 — 461 с.

Доповіді:

Якість вищої освіти:чинники формування конкурентоспроможності випускників:матеріали ХХХІХ Міжн. науково-практ. конференції. (м.Полтава, 23-24 січня 2014р) : у 2 ч.-Полтава:ПУЕТ, 2014.-Ч 2.-331 с.

Доповіді:

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів:матеріали І міжнародної науково-практ.інтернет-конференції, (м.Полтава, 18-20 березня 2014 р.) м.Полтава-ПУЕТ, 2014.-268 с.

Доповіді:

Якість вищої освіти:методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій начання матеріали ХХХVІІІ Міжн.науково-практ.конференції. (м.Полтава, 23-24 січня 2013р) : у 2 ч.-Полтава: ПУЕТ, 2013.-Ч 2.-286 с.

Доповіді:

Збірник наукових праць Подільского державного аграрнотехнічного університету/Подільскький державний аграрний університет;за редакцією М.І. Бахмата.-Камянець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013.- 328 с.-(серія Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва; випуск 21)

Доповідь:


Формування конкурентоспроможності економіки:теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали ІІ міжнар. наук. практ. інтернет-конф. 21-22 березня 2013р.-Тернополь: Крок, 2013.-303 с.

Доповідь:


Інноваційний шлях розвтку суспільства:проблеми, досягнення та перспективи: зб. наук. праць міжнар. наук.-прак. інтернет конф. 30-31 р., ПДАТУ, м.Камянець-Подільский .-Тернополь: Крок, 2013.-310 с.

Доповідь:


Зоотехнічна наука:історія, проблеми, перспективи:матеріали з ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 травня 2013/ Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакц. проф. Повознікова.- Камянець-Подольский. 2013 -372с.

Доповідь:


Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. 16-17 травн. 2013 р. Тернополь: Крок, 2013.-401 с.

Доповідь:


Теоретические и прикладные аспекты химической науки, товарной экспертизы и образования: материалы Международной научно-практической конференции, 25-26 апреля 2013 г. Чебоксары, 2013.-320 с.

Доповідь:


Вісник полтавської державної аграрної академії. Науково-виробничий фаховий журнал, 2013 №1

Доповідь:


Кафедра бере участь у заходах, присвячених Всесвітньому тижню якості, Дні відкритих дверей тощо.

Наукові зв’язки з іншими ВНЗ

Науковці кафедри приймають безпосередню участь у наукових конференціях ПУЕТ та поза його межами (м. Київ, м. Харків, м. Львів, м. Донецьк).

Викладачі кафедри систематично проходять стажування на підприємствах і організаціях м. Полтави, в провідних вітчизняних ВНЗ та.

Наукові зв’язки з ВНЗ. Кафедра підтримує тісні творчі та наукові зв’язки з аналогічними кафедрами вищих навчальних закладів України та зарубіжжя: Київським національним торговельно-економічним університетом, Харківським державним університетом харчування та торгівлі, Донецьким державним університетом економіки і торгівлі, Київським національним університетом, та Бєлгородським університетами споживчої кооперації Російської Федерації.

Кафедрою організовані два профільних класи з учнями 10-х та 11-х класів спеціалізованої школи № 5 і школи №36 за напрямом "Торгівля".