Начально-методичне забезпечення

          

Навчально-методичні видання кафедри:

Бірта Г.О. Формування якості м'ясо-сальної продукції різних генотипів свіней: Монографія. - Полтава: РВВ ПУСКУ 2009.-159 с.

Розглядається вплив генетичних та паратипічних факторів на формування яксті м'ясо-сальної продукції різних генотипів свиней.


Бірта Г.О., Бургу Ю.Г.Товарознавство м’яса. Навчальний посібник – К.:Центр учбової літератури, 2011. – 164 с.

Описується товарознавча характеристика м’яса сільськогосподарських тварин, птиці та пернатої дичини. Посібник розкриває значення основних видів сільськогоспо-дарських тварин і птиці для виробництва м’ясних продуктів,  з високими споживними властивостями і забезпечення населення м’ясною продукцією високої якості.


Бірта Г.О. Товарознавча хара-ктерристика продуктів забоюсвинини:моно-графія / Г.О.Бірта. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 116 с.

Описується товарознавча характеристика продуктів забою свинини залежно від впливу на них генетичних та паратипових факторів.


Бургу Ю.Г.Товарознавча характеристика продукції тваринництва: монографія / Ю.Г.Бургу. – Полтава:РВВ ПУЕТ, 2011. – 126 с.

Розглядається вплив генетичних та паратипових факторів на формування якості продукції тваринництва.


Козмич Д.І. Експертиза товарів:навчальний посібник/Д.І.Козьмич, А.Д.Кобищан, Л.О.Назаренко; загал.ред.проф. Д.І.Козьмича. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 373 с.

Розглянуто методологічні основи експертизи товарів, особливості експертизи продовольчих та непродовольчих товарів, наведено характеристики різних видів експертиз. Особливу увагу приділено технології проведення товарознавчих експертиз, сформульовано вимоги та процедури щодо визначення кількості, якості і комплектності товарів, визначено специфіку проведення товарознавчої судової, митної, санітарно-гігієнічної, ветеринарної та екологічної експертиз.


Офіленко Н.О., Кайнаш А.П., Калашник О.В., Мороз С.Е. Ринок і ресурси споживних товарів Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.

Присвячений вивченню та аналізу ринку і ресурсів продовольчих і непродовольчих товарів України, комплексної оцінки споживчого ринку, його потенціал і тенденції розвитку.

Основна частина навчального посібника розкриває закономірності та принципи розміщення ресурсів споживчих товарів України, основні ї складові, дає комплексну оцінку споживчого ринку, аналізує його потенціал і тенденції розвитку.


КайнашА.П. Товарознавча характеристика ковбасних виробів з рослинними добавками:монографія /А.П.Кайнаш.- Полтава:ПУЕТ, 2011.- 141 с.

Присвячена вивченню можливості та доцільності використання овочевих мас у технології варених ковбас і паштетних виробів, приведена комплексна товарознавча характеристика нових м’ясних продуктів з овочами.

В монографії розкрите питання формування ринку ковбасних виробів в Україні, викладено теоретичні та практичні особливості технології виробництва ковбасних виробів з рослинними добавками. Доведені переваг використання саме таких технологій, проведені медико-біологічні, мікробіологічні, фізико-хімічні та органолептичні дослідження ковбасних виробів  з овочами.


Бургу Ю.Г. Товарознавча характеристика продукції тваринництва: монографія / Ю.Г.Бургу. – Полтава:РВВ ПУЕТ, 2011. – 126 с.

Описується вплив генетичних та паратипових факторів на формування якості продукції тваринництва.


Бірта Г.О. Основи конярства та товарознавча характеристика сировини:монографія / Г.О.Бірта.- Полтава:ПУЕТ, 2012.- 190 с.

Присвячена вивченню питань екстер’єру , конституції, відтворення коней; продуктивності та коне використання; заходів із племінної роботи в конярстві та товарознавчої характеристики сировини.


Назаренко В.О. Формування якості продовольчих товарів рослинного походження:навч.посіб./ В.О.Назаренко.- Полтава:ПУЕТ, 2012.-142 с.

Розглядаються закономірності формування споживчих властивосте в процесі виготовлення продукції.


Назаренко В.О., Юдичева О.П., Жук В.А. Формування якості товарів.Частина1.Навчальник посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2012. – 386 с.

Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів рослинного походження, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності формування споживних властивостей в процесі виготовлення продукції.


Горячова О.О.Товарознавча оцінка натуральних яблучних соків: монографія/О.О.Горячова. – Полтава: ПУЕТ, 2012.-106 с.

У монографії систематизовані й узагальнені основні теоретичні та практичні положення в галузі переробки плодів яблук на сокову продукцію, а також проаналізовано взаємозв’язок між якістю готових продуктів і сортових особливостей сировини, подано комплексну товарознавчу характеристику натуральних сортових яблучних соків, зміни їх властивосте під час зберігання.


Бєлінська Є.В. Тривале зберігання коренеплодів редиски:наукове обґрунтування, практичне застосування:монографія /Є.В.Бєлінська. – Плтава:ПУЕТ, 2012. – 152 с.

Описуються можливості цілорічного постачання на ринок свіжої редиски завдяки застосуванню єдиного технологічного процесу, а саме:поєднання підбору сортів, вирощування коренеплодів польових умовах і тривалого зберігання. Визначено й теоретично обґрунтовано кращий спосіб тривалого зберігання коренеплодів редиски та використання та використання спожиткової тари. Проаналізовано взаємозв’язок між збереженістю коренеплодів і іх сортовими особливостями, подано комплексну товарознавчу оцінку якості редиски та зміни її якості протягом зберігання, залежно від способу зберігання та виду спожиткової тари.


Бургу Ю.Г. Товарознавча характеристика продукції вівчарства:монографія/Ю.Г.Бургу. – Полтава :ПУЕТ, 2012. – 202 с.

Вивченні питання біологічних особливостей, класифікації, породних особливостей та основних порід овець і кіз, отримання та товарознавчої характеристики продукції вівчарства.


Бірта Г.О. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. (Розділ1.Товарознавство рослинної тваринної сировини).[текст]: навч.посіб./ Г.О.Бірта Ю.Г.Бургу – К.:»Центр учбової літератури», 2013. – 370 с.

Присвячений вивченню продовольчої сировини, як основи формування властивостей товарів; класифікації, зовнішніх відмітних ознак, асортименту, властивостей та сфери застосування основних видів сировини; умов зберігання, маркування, транспортування та ідентифікації сировини і матеріалів.


Бірта Г.О. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва.(Розділ 1.Товарознавство рослинної і тваринної сировини).[текст] :навч.посіб./Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 370 с.

Розглядається продовольча сировина, як основа формування властивостей товарів; класифікації, зовнішніх відмітних ознак, асортименту, властивостей та сфери застосування основних видів сировини; умов зберігання, маркування, транспортування та ідентифікації сировини і матеріалів.


Назаренко В.О. Формування якості і товарів. Частина2.[текст]Навч.посіб./В.О.Назаренко, А.П.Кайнаш – К.:Центр учбової літератури, 2013.- 296 с.

Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів тваринного походження та харчових жирів, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів.


Назаренко Л.О. Експертиза товарів:слайд-курс (Розділ «Експертиза продовольчих товарів»)[текст] навч.посіб/Л.О.Назаренко – К.:Центр учбової літератури, 2013. – 312 с.

Розглянуті основи, правила, технології проведення експертизи та правила проведення експертної оцінки продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.


Бірта Г.О. Генно-модифіковані організми:за і проти [текст]:навч.посіб./ Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 128 с.

Розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології, теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві, якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів, позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання.


Колтунов В.А. Технологія зберігання продовольчих товарів [текст]:навч.посіб./В.А.Колтунов, Є.В.Бєлінська – К.:Центр учбової літератури», 2014. -138 с.

Розглядається комплекс питань з технології зберігання продовольчих товарів, впливу окремих факторів на їх якість, збереженість і зміну якості за різних умов і способів зберігання, транспортування, застосування різних методів зменшення втрат, зниження собівартості її зберігання і витрат на реалізацію.


Бірта Г.О. Методологія і організація наукових досліджень[текст]: навч.посіб./Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.

Розглядаєтся необхідна інформація, пов’язана з виконанням будь-яких наукових робіт.

Викладено проблеми, що виникають при написанні, - від вибору теми роботи до її захисту, наведені найбільш раціональні способи їх подолання.
Систематизовані норми, правила, вимоги щодо оформлення текстових наукових робіт, які є загальними, універсальними незалежно від профілю навчального закладу.

В концентрованій, зручній для сприйняття формі приводяться найбільш важливі відомості про порядок та правила підготовки і захисту письмових робіт.


Бірта Г.О. Основи рослинництва і тваринництва.[текст]:навч.посіб./Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 304 с.

Розглядаються основні сільськогосподарські культури, їх значення, історія і поширення, ботанічні та біологічні особливості, закономірності росту і розвитку.

Навчальний посібник подає характеристику основних видів сільськогосподарських тварин, основні напрями продуктивності і природні ресурси. Представлена оцінка тварин за екстер’єром і продуктивним якостями.


Назаренко Л.О. Іднтифікація та фальсифікація продовольчих товарів:слайд-курс: [текст]: навч.посіб./Л.О.Назаренко – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 248 с.

Присвячений вивченню основ, правил проведення ідентифікації з метою виявлення фальсифікації продовольчих товарів. Зміст навчального посібника відповідає програмі дисципліни і розкриває наступні питання:основи ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів, характеристика видів ідентифікації та фальсифікації, методів проведення ідентифікації і виявлення фальсифікації окремих груп продовольчих товарів. З метою контролю знань студентів запропоновані питання за темами дисципліни.


Методичні розробки викладачів кафедри

Товарознавство (харчові продукти)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність» та «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і, 6.030510., 6.030510.і «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Вступ до фаху (Університетська освіта)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування

Для напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство (Теоретичні основи. Сенсорний аналіз)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і, 6.030510., 6.030510.і «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Оцінка відповідності сировини та продовольчих товарів

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Формування якості товарів

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство

Для напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» програма професійного спрямування «Організація ресторанного бізнесу»

Моніторинг якості продовольчих товарів

Для напряму підготовки 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарна інформація

Для напряму підготовки 7.03051001, «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство харчових продуктів з основами біотехнології

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Методи дослідження якості товарів

Для напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Засоби контролю якості

Для напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Управління якістю

Для напрямів підготовки 7.03051001, 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Ринок і ресурси споживчих товарів

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Методологія та організація наукових досліджень

Для напряму підготовки 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Основи рослинництва і тваринництва

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Технологія зберігання продовольчих товарів

Для напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Загальна біологія

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Біотехнологія клітин

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів

Для напрямів підготовки 7.03051001, 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Експертиза товарів (експертиза продовольчих товарів)

Для напрямів підготовки 7.03051001, 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»