Начально-методичне забезпечення

          

Навчально-методичні видання кафедри:

Бірта Г.О. Формування якості м'ясо-сальної продукції різних генотипів свіней: Монографія. - Полтава: РВВ ПУСКУ 2009.-159 с.

Розглядається вплив генетичних та паратипічних факторів на формування яксті м'ясо-сальної продукції різних генотипів свиней.


Бірта Г.О., Бургу Ю.Г.Товарознавство м’яса. Навчальний посібник – К.:Центр учбової літератури, 2011. – 164 с.

Описується товарознавча характеристика м’яса сільськогосподарських тварин, птиці та пернатої дичини. Посібник розкриває значення основних видів сільськогоспо-дарських тварин і птиці для виробництва м’ясних продуктів,  з високими споживними властивостями і забезпечення населення м’ясною продукцією високої якості.


Бірта Г.О. Товарознавча хара-ктерристика продуктів забоюсвинини:моно-графія / Г.О.Бірта. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 116 с.

Описується товарознавча характеристика продуктів забою свинини залежно від впливу на них генетичних та паратипових факторів.


Бургу Ю.Г.Товарознавча характеристика продукції тваринництва: монографія / Ю.Г.Бургу. – Полтава:РВВ ПУЕТ, 2011. – 126 с.

Розглядається вплив генетичних та паратипових факторів на формування якості продукції тваринництва.


Козмич Д.І. Експертиза товарів:навчальний посібник/Д.І.Козьмич, А.Д.Кобищан, Л.О.Назаренко; загал.ред.проф. Д.І.Козьмича. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 373 с.

Розглянуто методологічні основи експертизи товарів, особливості експертизи продовольчих та непродовольчих товарів, наведено характеристики різних видів експертиз. Особливу увагу приділено технології проведення товарознавчих експертиз, сформульовано вимоги та процедури щодо визначення кількості, якості і комплектності товарів, визначено специфіку проведення товарознавчої судової, митної, санітарно-гігієнічної, ветеринарної та екологічної експертиз.


Офіленко Н.О., Кайнаш А.П., Калашник О.В., Мороз С.Е. Ринок і ресурси споживних товарів Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.

Присвячений вивченню та аналізу ринку і ресурсів продовольчих і непродовольчих товарів України, комплексної оцінки споживчого ринку, його потенціал і тенденції розвитку.

Основна частина навчального посібника розкриває закономірності та принципи розміщення ресурсів споживчих товарів України, основні ї складові, дає комплексну оцінку споживчого ринку, аналізує його потенціал і тенденції розвитку.


КайнашА.П. Товарознавча характеристика ковбасних виробів з рослинними добавками:монографія /А.П.Кайнаш.- Полтава:ПУЕТ, 2011.- 141 с.

Присвячена вивченню можливості та доцільності використання овочевих мас у технології варених ковбас і паштетних виробів, приведена комплексна товарознавча характеристика нових м’ясних продуктів з овочами.

В монографії розкрите питання формування ринку ковбасних виробів в Україні, викладено теоретичні та практичні особливості технології виробництва ковбасних виробів з рослинними добавками. Доведені переваг використання саме таких технологій, проведені медико-біологічні, мікробіологічні, фізико-хімічні та органолептичні дослідження ковбасних виробів  з овочами.


Бургу Ю.Г. Товарознавча характеристика продукції тваринництва: монографія / Ю.Г.Бургу. – Полтава:РВВ ПУЕТ, 2011. – 126 с.

Описується вплив генетичних та паратипових факторів на формування якості продукції тваринництва.


Бірта Г.О. Основи конярства та товарознавча характеристика сировини:монографія / Г.О.Бірта.- Полтава:ПУЕТ, 2012.- 190 с.

Присвячена вивченню питань екстер’єру , конституції, відтворення коней; продуктивності та коне використання; заходів із племінної роботи в конярстві та товарознавчої характеристики сировини.


Назаренко В.О. Формування якості продовольчих товарів рослинного походження:навч.посіб./ В.О.Назаренко.- Полтава:ПУЕТ, 2012.-142 с.

Розглядаються закономірності формування споживчих властивосте в процесі виготовлення продукції.


Назаренко В.О., Юдичева О.П., Жук В.А. Формування якості товарів.Частина1.Навчальник посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2012. – 386 с.

Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів рослинного походження, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності формування споживних властивостей в процесі виготовлення продукції.


Горячова О.О.Товарознавча оцінка натуральних яблучних соків: монографія/О.О.Горячова. – Полтава: ПУЕТ, 2012.-106 с.

У монографії систематизовані й узагальнені основні теоретичні та практичні положення в галузі переробки плодів яблук на сокову продукцію, а також проаналізовано взаємозв’язок між якістю готових продуктів і сортових особливостей сировини, подано комплексну товарознавчу характеристику натуральних сортових яблучних соків, зміни їх властивосте під час зберігання.


Бєлінська Є.В. Тривале зберігання коренеплодів редиски:наукове обґрунтування, практичне застосування:монографія /Є.В.Бєлінська. – Плтава:ПУЕТ, 2012. – 152 с.

Описуються можливості цілорічного постачання на ринок свіжої редиски завдяки застосуванню єдиного технологічного процесу, а саме:поєднання підбору сортів, вирощування коренеплодів польових умовах і тривалого зберігання. Визначено й теоретично обґрунтовано кращий спосіб тривалого зберігання коренеплодів редиски та використання та використання спожиткової тари. Проаналізовано взаємозв’язок між збереженістю коренеплодів і іх сортовими особливостями, подано комплексну товарознавчу оцінку якості редиски та зміни її якості протягом зберігання, залежно від способу зберігання та виду спожиткової тари.


Бургу Ю.Г. Товарознавча характеристика продукції вівчарства:монографія/Ю.Г.Бургу. – Полтава :ПУЕТ, 2012. – 202 с.

Вивченні питання біологічних особливостей, класифікації, породних особливостей та основних порід овець і кіз, отримання та товарознавчої характеристики продукції вівчарства.


Бірта Г.О. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. (Розділ1.Товарознавство рослинної тваринної сировини).[текст]: навч.посіб./ Г.О.Бірта Ю.Г.Бургу – К.:»Центр учбової літератури», 2013. – 370 с.

Присвячений вивченню продовольчої сировини, як основи формування властивостей товарів; класифікації, зовнішніх відмітних ознак, асортименту, властивостей та сфери застосування основних видів сировини; умов зберігання, маркування, транспортування та ідентифікації сировини і матеріалів.


Бірта Г.О. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва.(Розділ 1.Товарознавство рослинної і тваринної сировини).[текст] :навч.посіб./Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 370 с.

Розглядається продовольча сировина, як основа формування властивостей товарів; класифікації, зовнішніх відмітних ознак, асортименту, властивостей та сфери застосування основних видів сировини; умов зберігання, маркування, транспортування та ідентифікації сировини і матеріалів.


Назаренко В.О. Формування якості і товарів. Частина2.[текст]Навч.посіб./В.О.Назаренко, А.П.Кайнаш – К.:Центр учбової літератури, 2013.- 296 с.

Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів тваринного походження та харчових жирів, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів.


Назаренко Л.О. Експертиза товарів:слайд-курс (Розділ «Експертиза продовольчих товарів»)[текст] навч.посіб/Л.О.Назаренко – К.:Центр учбової літератури, 2013. – 312 с.

Розглянуті основи, правила, технології проведення експертизи та правила проведення експертної оцінки продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.


Бірта Г.О. Генно-модифіковані організми:за і проти [текст]:навч.посіб./ Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 128 с.

Розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології, теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві, якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів, позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання.


Бірта Г.О. Методологія і організація наукових досліджень[текст]: навч.посіб./Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.

Розглядаєтся необхідна інформація, пов’язана з виконанням будь-яких наукових робіт.

Викладено проблеми, що виникають при написанні, - від вибору теми роботи до її захисту, наведені найбільш раціональні способи їх подолання.
Систематизовані норми, правила, вимоги щодо оформлення текстових наукових робіт, які є загальними, універсальними незалежно від профілю навчального закладу.

В концентрованій, зручній для сприйняття формі приводяться найбільш важливі відомості про порядок та правила підготовки і захисту письмових робіт.


Колтунов В.А. Технологія зберігання продовольчих товарів [текст]:навч.посіб./В.А.Колтунов, Є.В.Бєлінська – К.:Центр учбової літератури», 2014. -138 с.

Розглядається комплекс питань з технології зберігання продовольчих товарів, впливу окремих факторів на їх якість, збереженість і зміну якості за різних умов і способів зберігання, транспортування, застосування різних методів зменшення втрат, зниження собівартості її зберігання і витрат на реалізацію.


Бірта Г.О. Основи рослинництва і тваринництва.[текст]:навч.посіб./Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 304 с.

Розглядаються основні сільськогосподарські культури, їх значення, історія і поширення, ботанічні та біологічні особливості, закономірності росту і розвитку.

Навчальний посібник подає характеристику основних видів сільськогосподарських тварин, основні напрями продуктивності і природні ресурси. Представлена оцінка тварин за екстер’єром і продуктивним якостями.


Назаренко Л.О. Іднтифікація та фальсифікація продовольчих товарів:слайд-курс: [текст]: навч.посіб./Л.О.Назаренко – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 248 с.

Присвячений вивченню основ, правил проведення ідентифікації з метою виявлення фальсифікації продовольчих товарів. Зміст навчального посібника відповідає програмі дисципліни і розкриває наступні питання:основи ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів, характеристика видів ідентифікації та фальсифікації, методів проведення ідентифікації і виявлення фальсифікації окремих груп продовольчих товарів. З метою контролю знань студентів запропоновані питання за темами дисципліни.


ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

№ з/п

Найменування роботи

Характер роботи

Автор (ПІБ)

1

Товарознавство. Непродовольчі товари: товари господарські та будівельні для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво»

Підручник

Байдакова Л.І.,
Ягелюк С.В.,

2

Програма виробничої товарознавчо-технологічної практики для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємство»

НМП

проф. Кожушко Г.М.
доц. Семенов А.О.
ас. Берлінова Л.В.

4

 «Основи наукових досліджень» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємство»

НМП

доц. Губа Л.М.
ст. викл.  Басова Ю.О.

5

 «Товарознавство пакувальних матеріалів і тари» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємство»

НМП

доц. Губа Л.М.
ас. Шурдук І.В.

6

 «Товарознавство сувенірів та народних художніх промислів» для студентів напряму підготовки 6.140403 «Туризм» галузі знань «Сфера послуг»

Методичні рекомендації і завдання для практичних занять, самостійної і індивідуальної роботи

доц. Губа Л.М.
ас. Пахомова І.В.

7

 «Інтелектуальна власність» для студентів спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» та 8.14010102 «Курортна справа»

Методичні рекомендації і завдання для практичних занять, самостійної і індивідуальної роботи

ст. викл.  Басова Ю.О.

8

 «Патентознавство та ліцензування» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.020105 «ДІД»

НМП

ст. викл.  Басова Ю.О.
ас. Шурдук І.В.

9

 «Товарознавство непродовольчих товарів (розділ «Культурно-побутові товари») для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі» за КМСОНП ПУЕТ

НМП

доц. Губа Л.М.
ас. Берлінова Л.В.

10

 «Міжнародне технічне регулювання» для студентів спеціальностей 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» та 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

НМП

проф. Кожушко Г.М.
проф. Сахно Т.В.
доц. Семенов А.О.

11

 «Патентознавство і ліцензування» за напрямом підготовки 6.020105і «Документознавство та інформаційна діяльність», 2 курс

НМП

проф. Кожушко Г.М.
ст. викл.  Басова Ю.О.
ас. Шурдук І.В.

12

 «Основи патентознавства» для спеціальності 8.04030203 «Соціальна інформатика» , 5 курс

НМП

ст. викл.  Басова Ю.О.

13

 «Основи наукових досліджень» за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність

Методичні рекомендації для написання курсової роботи

доц. Губа Л.М.
ст. викл.  Басова Ю.О.

14

 «Засоби оргтехніки та зв’язку» за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність»

НМП

доц. Семенов А.О.
ас. Старченко С.І.

15

 «Ринок і ресурси споживчих товарів» для студентів за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність»

НМП

доц. Семенов А.О.

16

 «Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва, частина ІІ» для студентів спеціальності 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність

Методичні рекомендації і завдання для практичних занять, самостійної роботи і індивідуальної роботи

доц. Діаніч О.Г.

Методичні розробки викладачів кафедри

Товарознавство (харчові продукти)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність» та «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і, 6.030510., 6.030510.і «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Вступ до фаху (Університетська освіта)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування

Для напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство (Теоретичні основи. Сенсорний аналіз)

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і, 6.030510., 6.030510.і «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Оцінка відповідності сировини та продовольчих товарів

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Формування якості товарів

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство

Для напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» програма професійного спрямування «Організація ресторанного бізнесу»

Моніторинг якості продовольчих товарів

Для напряму підготовки 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарна інформація

Для напряму підготовки 7.03051001, «Товарознавство і комерційна діяльність»

Товарознавство харчових продуктів з основами біотехнології

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Методи дослідження якості товарів

Для напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Засоби контролю якості

Для напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Управління якістю

Для напрямів підготовки 7.03051001, 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Ринок і ресурси споживчих товарів

Для напрямів підготовки 6.030510, 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Методологія та організація наукових досліджень

Для напряму підготовки 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Основи рослинництва і тваринництва

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Технологія зберігання продовольчих товарів

Для напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Загальна біологія

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Біотехнологія клітин

Для напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів

Для напрямів підготовки 7.03051001, 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Експертиза товарів (експертиза продовольчих товарів)

Для напрямів підготовки 7.03051001, 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Основи наукових досліджень

 1. Губа Л.М., Басова Ю.О. Основи наукових досліджень : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 196 с.
 2. Губа Л.М., Басова Ю.О. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 167 с.

Естетика товарів народного споживання та дизайн

 1. http://uccu.org.ua/liber/2008/6/CMigol/086estCL/index.htm Миголь Т.М., Мартосенко М.Г. Естетика товарів народного споживання  та дизайн. методичні рекомендації для самостійного вивчення та завдання до аудиторного тестування для студентів заочного факультету спеціальностей: 6.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність”, 6.0503.02 “Товарознавство та експертиза в митній справі” - 2008. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ.

Патентознавство та ліцензування

 1. http://uccu.org.ua/liber/2010/6/CKojuchko/106patCL/index.htm Кожушко Г.М., Басова Ю.О.,  Шурдук І.В., Школяр С.П. Патентознавство. Навчально-методичний посібник  для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу  для студентів за фахом: 8.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 8.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність" - 2010. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 2. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CShkolar/066intCL/index.htm С.П. Школяр, Ю.О. Басова. Iнтелектуальна власнiсть. Навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 3. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/Basova/066intba/index.htm Ю.О. Басова. Iнтелектуальна власнiсть. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт до самостійного вивчення курсу для студентів усіх спеціальностей - 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 4. http://uccu.org.ua/liber/2009/6/CKojuchko/096intCL/index.htm Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Школяр С.П. Iнтелектуальна власнiсть. Навчально-методичний посібник з дисципліни для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за фахом: 8.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 8.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”, 8.1917.11 „Технологія харчування” 7.0503.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 7.0501.03, 8.0501.03 "Міжнародна економіка 7.0501.08, 8.0501.08 "Маркетинг", 7.0503.01, 8.0503.01 "Товарознавство і комерційна діяльність" 7.0501.04, 8.0501.04 "Фінанси", 7.0501.07, 8.0501.07 "Економіка підприємства" 7.0502.06, 8.0502.06 "Менеджмент ЗЕД", 7.0502.01, 8.0502.01 "Менеджмент організації" 7.0501.06, 8.0501.06 „Облік і аудит” - 2009. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

 1. Навчально-методичний посібник «Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції» для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009.
 2. http://uccu.org.ua/liber/2010/6/CKojuchko/106serCL/index.htm Кожушко Г.М., Гусаченко Л.В. Сертифікація товарів. Навчально-методичний посібник  з дисципліни для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальностей 7.0503.01 "Товарознавство та комерційна діяльність", 7.0503.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі" - 2010. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ

Товарознавство (Непродовольчі товари)

 1. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CKobischan/056tovCL/index.htm А.Д. Кобищан, Ю.О. Басова. Товарознавство непродовольчих товарiв. Роздiл "Господарчi товари". Методичні рекомендації та завдання до лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» - 2005. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 2. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CKozmichDI/056tovCL/index.htm Д.I. Козьмич, А.Д. Кобищан, М.В. Приходько, Т.М. Миголь. Товарознавство непродовольчих товарiв. Завдання контрольних робiт для студентів спеціальності 7.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність". - 2005. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 3. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CPolischuk/056tntCL/index.htm Л.В. Полiщук, Л.I. Молебна, М.В. Приходько. Товарознавство непродовольчих товарiв. Метод. рекомендацiї до написання курсової роботи для студентів спеціальностей: 6.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі». - 2005. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 4. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CDianich/056tovCL/index.htm О.Г. Дiанiч, I.В. Шурдук. Товарознавство текстильних товарів. Методичні рекомендації та завдання до лабораторних, індивідуальних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» . – 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ
 5. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CMolebna/066tntCL/index.htm Л.I. Молебна, I.В. Шурдук. Товарознавство текстильних товарів. Роздiл "Хутрянi та овчинно-шубнi товари". Методичні рекомендації і завдання до лабораторних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі». – 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 6. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CKalashnik/066tovCL/index.htm О.В. Калашник, А.Д. Кобищан. Товарознавство непродовольчих товарiв. Програма та метод. рекомендацiї з навчальної товарознавчо-технологічної практики студентів спеціальності 7.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі». – 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 7. http://uccu.org.ua/liber/2007/6/CMolebna/073tovCL/index.htm Л.I. Молебна, А.С. Браїлко. Товарознавство шкiряно-взуттєвих товарiв. Завдання для лабораторних, практичних робiт i методичнi рекомендацiї для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою навчання студентів спеціальностей: 6.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство і експертиза в митній справі». – 2007. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 8. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних, індивідуальних занять і самостійної роботи з дисципліни “Товарознавство текстильних товарів. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006.
 9. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство непродовольчих товарів” для студентів спеціальності 7.0503.01. та 7.0503.02 – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006
 10. Методичні рекомендації і завдання до лабораторних завдань та самостійної роботи студентів спеціальностей 7.0503.01. та 7.0503.02 з дисципліни „Товарознавство непродовольчих товарів (розділ „Хутряні та овчинно-шубні товари”) – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006
 11. Методичні рекомендації і завдання до лабораторних, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів спеціальностей 7.0503.01. та 7.0503.02 з дисципліни „Товарознавство непродовольчих товарів” розділ „Текстильні товари”) – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006
 12. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт студентів заочної форми навчання 6.050301 з дисципліни Товарознавство непродовольчих товарів - Полтава, РВВ ПУЕТ, 2007
 13. Методичні рекомендації  до оформлення курсових, дипломних, магістерських робіт для студентів спеціальностей 7.0503.01, 8.0503.01 та 7.0503.02, 8.0503.02 з дисципліни „Товарознавство непродовольчих товарів” - Полтава, РВВ ПУЕТ, 2008
 14. http://uccu.org.ua/liber/2008/6/CKozmichDI/086tntCL/index.htm Д.І. Козьмич, А.Д. Кобищан. Товарознавство непродовольчих товарів Частина І Товарознавство господарчих товарів. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною  системою організації навчального процесу для студентів за напрямком „Торгівля”– 2008. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 15. http://uccu.org.ua/liber/2009/6/CKozmichDI/096tovCL/index.htm Д.І. Козьмич, А.Д. Кобищан. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина І Товарознавство господарчих товарів. Збірник завдань за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів, що навчаються за напрямком „Товарознавство та торговельне підприємництво” – 2009. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 16. http://uccu.org.ua/liber/2009/6/Kobischan/096tovkn/index.htm А.Д. Кобищан. Товарознавство непродовольчих товарів Методичні рекомендації і завдання контрольних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 7.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність", що навчаються за інтегрованими планами” – 2009. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 17. Губа Л.М.,  Берлінова Л.В. Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ «Культурно-побутові товари») : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Полтава : ПУЕТ, 2012. – 121 с.

Товарознавство непродовольчих товарів (Спецкурс)

 1. Навчальний посібник з дисципліни “Товарознавство непродовольчих товарів (Спецкурс “Засоби оргтехніки”)”. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006.
 2. http://uccu.org.ua/liber/2010/6/CMolebna/106tntCL/index.htm Л.I.Молебна Товарознавство непродовольчих товарів. Ч. ІІІ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – 2010. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 3. http://uccu.org.ua/liber/2008/6/CMolebna/086tovCL/index.htm Л.І. Молебна, І.В. Шурдук, А.С. Браїлко Товарознавство хутряних та овчинно-шубних товарів. Завдання для лабораторно-практичних робіт і методичні рекомендації для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою навчання студентів спеціальностей: 6.050301» Товарознавство і комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство і експертиза в митній справі» – 2008. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 4. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CMolebna/066tntCL/index.htm Л.І. Молебна, І.В. Шурдук Товарознавство непродовольчих товарів, розділ «хутряні та овчинно-шубні товари». Методичні рекомендації і завдання до лабораторних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» – 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ

Товарознавство (Пакувальні матеріали і тара)

 1. Губа Л.М., Шурдук І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Полтава : ПУЕТ, 2012. – 136 с.

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина ІІ «Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва»)

 1. Навчальні завдання до самосітйного вивчення курсу і завдання контрольної роботи з дисципліни. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006.
 2. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/Dianich/056tovdh/ О.Г. Дiанiч. Товарознавство сировини, матерiалiв та засобiв виробництва. Розділ 2. Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» -  2005. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 3. Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних занять і  самостійної роботи студентами спеціальностей 7.050301 та 7.050302 з дисципліни „Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва” - Полтава, РВВ ПУЕТ, 2008
 4. Діаніч О.Г., Губа Л.М., Басова Ю.О.Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва (частина ІІ «Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва») : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – Полтава : ПУЕТ, 2012.  – 303 с.

Неорганічна хімія

 1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою студентами I курсу спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711 (електронна версія). 2006р. Автори: Шешеня С.К., Дмитренко В.І., Цимбал В.М.
 2. Навчальний комплекс для віртуально-тренінгової технології самостійної роботи студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2002р. Автори: Шешеня С.К., Омелян В.І., Буєвич Н.О.
 3. Неорганічна хімія. Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 7.0917.11 “Технологія харчування”, 7.0917.06 ”Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів”, 7.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 7.0917.11 «Технологія харчування». Автори С.К. Шешеня, В.І. Омелян, Н.О. Буєвич
 4. Опорний конспект лекцій. 2003р.
 5. Збірник модульних завдань для студентів I курсу спеціальностей для студентів спеціальностей: 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.091711 «Технологія харчування». - 2006р. (електронна версія). Автор: Шешеня С.К., Цимбал В.М., Дмитренко В.І.
 6. Тренінгові тести для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою для студентів спеціальності 6.091706, 6.091707, 6.091711. Тема: "Метали". 2006р. Автори Буєвич Н.О., Мацюцька В.О.
 7. Збірник контрольно-тренінгових завдань для студентів спеціальностей: 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.091711 «Технологія харчування». Автори С.К. Шешеня, Н.О. Буєвич
 8. Тренінгові тести для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою. Тема: "Неметали". 2006р. Автори: Буєвич Н.О., Цимбал В.М. 
 9. Тренінгові тести для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою для студентів, що навчаються за інтегрованими планами спеціальностей: 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”, 7.091707”Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 7.091711”Технологія харчування”. - 2007. Автори Буєвич Н.О., Мацюцька В.О., Цимбал В.М.

Органічна хімія

 1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.091706, 6091707, 6.091711 за кредитно-модульною системою (електронний варіант). Полтава, 2006. – Автор: Плахотіна Ж.Є.
 2. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів спеціальностей: 7.091706 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”, 7.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 7.091711 “Технологія харчування”(електронний варіант) - 2005. Автори: Плахотіна Ж.Є., Кудрик М.А.
 3. Лабораторні роботи та навчальні завдання до індивідуальної роботи студентів за кредитно-модульною системою навчання для студентів спеціальностей: 7.0917.06 «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів та овочів» 7.0917.07 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» 7.0917.11 «Технологія харчування» (електронний варіант) - 2007. Автори: Плахотіна Ж.Є., Забара В.М., Дмитренко Н.А.
 4. Модульні тести контролю знань студентів спеціальності: 6.0917.06 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”, 6.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 6.0917.11 “Технологія харчування” електронний варіант) - 2008. Автори: Плахотіна Ж.Є., Дивоняк Ю.І., Гнітій Н.В.
 5. Органічна хімія. Опорний конспект лекцій. Полтава. РВВ ПУСКУ, 2003. – 51с. Автор: Плахотіна Ж.Є.
 6. Органічна хімія. Навчальний комплекс з дисципліни. Полтава. РВВ ПУСКУ, 2002. – 90 Автори: Плахотіна Ж.Є., Кудрик М.А.
 7. Гетероциклічні сполуки. Текст лекції. Полтава, РВВ ПУСКУ, 2004. – 26с. Автор: Плахотіна Ж.Є.
 8. Пестициды. Методы их определения. Текст лекции для кооперативных учебных заведений. Москва, 1995. – 16с. Автор: Плахотіна Ж.Є. 

Біохімія

 1. Лабораторний практикум для студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2004р. (електронна версія). Автор Шешеня С.К.
 2. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу для студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2004р. (електронна версія). Автор Шешеня С.К.
 3. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання для студентів спеціальностей: 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.091711 «Технологія харчування». 2005р. (електронна версія). Автори: Плахотіна Ж.Є., Забара В.М.
 4. Збірник контрольно-тренінгових завдань для студентів II курсу спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2006р. (електронна версія) Автори: Шешеня С.К., Дмитренко Н.А.
 5. Збірник модульних завдань для студентів II курсу спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2006р. (електронна версія). Автори: Шешеня С.К., Забара В.М.
 6. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами за кредитно-модульною системою для студентів спеціальностей: 6.0917.06 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів” 6.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” 6.0917.11 “Технологія харчування”. 2008р. (електронна версія). Автори: Шешеня С.К., Дмитренко Н.А., Цимбал В.М.

Аналітична хімія

 1. Навчальний комплекс з дисципліни для віртуально-тренінгової технології самостійної роботи студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2002р. – 150с. Автори: Шешеня С.К., Буєвич Н.О., Омелян В.І.
 2. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи студентів, що навчаються за інтегрованими планами, спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711.2005р.
 3. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи студентів, що навчаються за інтегрованим планом спеціальностей: 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.091711 «Технологія харчування». 2005. (електронна версія). Автори: Кудрик М.А., Стебліна К.П., Денисенко Л.М.
 4. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.091711 «Технологія харчування» 2006. (електронна версія). Автори: Омелян В.І., Плахотіна Ж.Є.
 5. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів спеціальностей: 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.091711 «Технологія харчування» 2006. (електронна версія). Автори: Буєвич Н.О., Омелян В.І., Шешеня С.К.
 6. Тести для самостійного вивчення дисципліни для студентів, що навчаються за інтегрованими планами спеціальності: 6.0917.06 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”, 6.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 6.0917.11 “Технологія харчування” 2007. (електронна версія). Автори: Кудрик М.А., Стебліна К.П., Гнітій Н.В.
 7. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу спеціальностей: 7.0917.06 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів” 7.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” 7.0917.11 “Технологія харчування” 2007. (електронна версія). Автор: Омелян В.І.
 8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання для контролю самостійної роботи студентів ІІ курсу технологічного факультету за спеціальностями: 6. 0917.06 „Технологія зберігання, консервування і переробки плодів та овочів”, 6. 0917.07 „Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса”, 6. 0917.11 „Технологія харчування” 2008. (електронна версія). Автор: Омелян В.І.

Фізична та колоїдна хімія

 1. Навчальний комплекс з дисципліни для студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2003р. – 180с. Автори: Кудрик М.А., Плахотіна Ж.Є., Стебліна К.П.
 2. Збірник контрольно-тренінгових завдань для студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2004р. – 19с. Автори: Кудрик М.А., Стебліна К.П., Денисенко Л.М.
 3. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів спеціальностей: 7.0917.11 “Технологія харчування”, 7.0917.06 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів”, 7.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”. 2004. (електронна версія). Автори: Кудрик М.А., Плахотіна Ж.Є., Стебліна К.П.
 4. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи студентів, що навчаються за інтегрованими планами, спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2005р. (електронна версія). Автори: Кудрик М.А., Стебліна К.П., Денисенко Л.М.
 5. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711. 2006р. (електронна версія). Автори: Кудрик М.А., Стебліна К.П., Копанцева Л.М.
 6. Курс лекцій. 2003р. – 68с. Автори: Кудрик М.А., Денисенко Л.М.
 7. Текст лекції. Хроматографічний метод аналізу. 2004р. – 31с Автори: Кудрик М.А., Стебліна К.П.
 8. Навчальні завдання до лабораторних занять та тренінгові тести для студентів педагогічного факультету МІПК. 2004р. Автори: Кудрик М.А., Стебліна К.П., Денисенко Л.М.
 9. Тести для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності: 6.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» 6.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» 6.091711 «Технологія харчування» 2007р. (електронна версія). Автори: Кудрик М.А., Стебліна К.П., Дмитренко В.І.
 10. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу в 2007-2008 н. р. для студентів спеціальностей: 6.0917.06 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів», 6.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 6.0917.11 “Технологія харчування» 2008р. (електронна версія). Автори: Кудрик М.А., Дмитренко В.І., Гнітій Н.В., Дивоняк Ю.І.

Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів

 1. Методичні рекомендації для виконання індивідуальних науково-дослідних робіт студентів. Полтава, 2004. – 48 с. Автори: Іващенко О.Д., Гнітій Н.Д.
 2. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. I. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів спеціальностей 6.050301, 6.050302. 2002р. – 180с. Автори: Омелян В.І., Шешеня С.К.
 3. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. I. Опорний конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальностей 6.050301, 6.050302. 2003р. – 55с. Автор: Омелян В.І.
 4. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. I. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальностей 6.050301, 6.050302. 2004р. – 23с.
 5. Завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи. Полтава, 2000. – 28с. Автор: Омелян В.І.
 6. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. I. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальностей 7.050301 та 7.050302. (електронний варіант). 2006р. Автор: Омелян В.І.
 7. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. I. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів I курсу спеціальностей 6.050301, 6.050302 (електронний варіант). 2006р. – Автори: Омелян В.І., Зайцева І.В.
 8. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. I. Індивідуальні завдання і контрольно-тренінгові тести для контролю самостійної роботи студентів І курсу товарознавчо-комерційного факультету за кредитно-модульною системою навчання спеціальностей: 6.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність”, 6.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі” (електронний варіант). 2008р. – Автори: Омелян В.І., Зайцева І.В.
 9. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. I. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи студентів, що навчаються за інтегрованими планами, спеціальностей 6.050301. 2005р. (електронна версія). Автори: Буєвич Н.О., Шешеня С.К., Зайцева І.В.
 10. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. II. Навчальний комплекс з дисципліни для віртуально-тренінгової технології самостійної роботи студентів спеціальностей 6.050301, 6.050302. 2002р. – 140с. Автори: Іващенко О.Д., Буєвич Н.О., Нікозять Ю.Б.
 11. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. II. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів спеціальностей: 7.0503.01 «Товарознавство і комерційна діяльність» 7.0503.02 «Товарознавство та експертиза в митній справі» 2006р. (електронна версія).Автори: Іващенко О.Д., Буєвич Н.О., Нікозять Ю.Б.
 12. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. II. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу та завдання для контрольних робіт для студентів заочного факультету спеціальності: 7.0503.02 “Товарознавство та експертиза в митній справі” 2005р. (електронна версія).Автори: Іващенко О.Д., Нікозять Ю.Б., Дмитренко Н.А.
 13. Збірник контрольно-тренінгових завдань для студентів. Полтава, 2004. – 31с. Автори: Іващенко О.Д., Буєвич Н.О., Нікозять Ю.Б.
 14. Курс лекцій. Полтава, 2002. – 159с. Автор: Іващенко О.Д.
 15. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. III. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для віртуально-тренінгової самостійної роботи студентів спеціальностей 6.050301, 6.050302. 2006р. (електронна версія). Автори: Іващенко О.Д., Нікозять Ю.Б., Подпала В.В.
 16. Збірник контрольно-тренінгових завдань. Полтава, 2004. – 19с. Автори: Іващенко О.Д., Стебліна К.П., Денисенко Л.М.
 17. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. III. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи для студентів, що навчаються за інтегрованими планами, спеціальності 6.050301. 2006р. (електронна версія). Автори: Кудрик М.А., Стебліна К.П., Денисенко Л.М.
 18. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. III. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 6.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» 2006р. (електронна версія). Автори: Іващенко О.Д., Нікозять Ю.Б., Денисенко Л.М.
 19. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. III. Навчальний для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за фахом 6.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» Автори: Іващенко О.Д., Кудрик М.А., Стебліна К.П., Денисенко Л.М.
 20. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, ч. I, II, III. Методичний посібник для студентів спеціальності 6.050301. 2006р. Автори: Іващенко О.Д., Буєвич Н.О., Стебліна К.П., Копанцева Л.М.  
 21. Модульні тести та завдання контролю знань для студентів, що навчаються за інтегрованими планами спеціальності 6.05.03.01 „Товарознавство та комерційна діяльність” 2008р. (електронна версія). Автори: Буєвич Н.О., Стебліна К.П., Мацюцька В.О. 
 22. Методичні вказівки до виконання та написання курсових робіт з дисципліни “Хімічні методи дослідження сировини та матеріалів” для студентів спеціальності 7.0503.02 “Товарознавство та експертиза в митній справі” кваліфікаційного рівня бакалавр. - 2012р.

Експертиза наркотичних, отруйних та вибухонебезпечних речовин

 1. Навчальний комплекс. Полтава, 2003. – 194с. Автори: Іващенко О.Д., Кудрик М.А., Варава Ю.Ю., Буєвич Н.О., Стебліна К.П., Денисенко Л.М., Нікозять Ю.Б.  

Харчова хімія

 1. Нікозять Ю.Б. Харчова хімія: Робочий зошит для самостійного вивченні дисципліни студентами напряму підготовки 6.051701.. «Харчові технології та інженерія» / Ю.Б. Нікозять, Л.М. Копанцева, Ю.І. Дивоняк.- Полтава: ПУЕТ, 2015. – 37.
 2. Нікозять Ю.Б. Харчова хімія: опорний конспект для самостійного вивченні дисципліни студентами напряму підготовки 6.051701.. «Харчові технології та інженерія» / Ю.Б. Нікозять, Л.М. Копанцева, Ю.І. Дивоняк.- Полтава: ПУЕТ, 2015. – 37.
 3. Нікозять Ю.Б. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальності "Готельно-ресторанна справа"
 4. Харчова хімія. Курс лекцій: