Історія кафедри

          В. І. Теплов

Кафедра товарознавства продовольчих продуктів створена у 1976 р. Її першим завідувачем був кандидат технічних наук В. І. Теплов, викладачами Г. С. Рибіцька, І. П. Могилко, В. Я. Плахотін, І. І. Сухолотюк, а лаборантами: А. П. Яковлєва, В. А. Луміга, Л. І. Карякіна.

Спочатку кафедра мала дві навчальні лабораторії і два кабінети, основними дисциплінами, які викладались, були товарознавство продовольчих товарів і теоретичні основи товарознавства.

Після призначення В.І. Теплова на роботу в Бєлгородський філіал ПКІ, кафедру з 1981 по 1986 pp. очолювала доцент І. І. Сухолотюк, а з 1986 по 1990 pp. зав. кафедрою працювала доц. Г. С. Рибіцька.Г. С. Рибіцька

Результативною була науково-дослідна робота викладачів кафедри. У 1981–1985 pp.

Під керівництвом І. І. Сухолотюк та Г. С. Рибіцької ними виконувалися бюджетні теми наукових досліджень «Досліджен­ня лежкоспроможності яблук інтенсивних садів Полтавської області», а в 1986–1990 pp. – «Проблеми формування асортименту і скоро­чен­ня втрат про­довольчих товарів у кооперативній торгівлі».

У 1990 р., в зв’язку зі змінами в навчальних планах, про­ведено розділ кафедри і змінено її склад. Кафедра одержала назву – кафедра товаро­знавства продовольчих продуктів і сільськогоспо­дарської сировини. Її очолив доктор технічних наук, професор Ю.Т. Жук, який до цього працював у Новосибірському інституті кооперативної торгівлі.

За весь час існування кафедри на ній працювало чимало викладачів, які своїми зусиллями, наполегливою працею створювали і будували її, долаючи труднощі і забезпечуючи високий рівень навчального процесу.

Ветерани кафедри – доцент, к.т.н. І.І. Сухолотюк працювала з 1976 р. по 1990 р.; доцент, к.т.н. Г.С. Рибіцька – розпочала свою трудову діяльність старшим викладачем з 1976 р. і пропрацювала на кафедрі до 1990 р.; Л.І. Карякіна – працювала старшим лаборантом з дня заснування кафедри, пізніше перейшла на посаду старшого викладача; ст. викладач І.П. Могилко працював з 1976 р. по 1984 р.; доцент О.О. Забєліна працювала асистентом з 1977 р. по 1983 р., з 1985 по 2002 – на посаді доцента; доцент Н.І. Валентинова працювала з 1978 р. по 2002 р.; доцент Р.В. Стробикіна з 1978 р. по 1998 р.; ст. викладач О.П. Яківчук працював з 1979 р. по 1995 р.; доцент Ілюха М.П. працював з 1977 р. до 1992 р.; доцент В.М. Грицюк з 1980 р. по 2002 р.; доцент Г.С. Демчук з 1983 р. працювала асистентом, з 1991 р. на посаді старшого викладача, з 1994 р. по 2004 р. на посаді доцента.

Крім залучення досвідчених викладачів-науковців, на кафедрі розпочали працювати її випускники – Л.О. Назаренко, В.О. Назаренко.

Кандидат технічних наук, доцент Л.О. Назаренко розпочала свою трудову діяльність у 1979 р. на посаді старшого лаборанта кафедри товарознавства продовольчих товарів. З 1980 р. по 1983 р. навчалася на денній аспірантурі Московського кооперативного інституту. З 1983 р. по 1989 р. працювала на посаді асистента. У 1986 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу, працювала на посаді старшого викладача до 1994 р.

Кандидат технічних наук, доцент В.О. Назаренко працює в університеті з 1987 р. після закінчення аспірантури Московського кооперативного інституту. Спочатку працювала на посаді асистента, старшого викладача, а з 1996 р. по теперішній час – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів.

Велику роботу із забезпечення організації та високої якості навчального процесу і наукових досліджень кафедри у 70-80-і роки надавали старші лаборанти Н. І. Стадник та Л. Л. Озерна, лаборанти В. Ю. Голодова і Л. О. Рябоконь та завідувачі лабораторій: Л. М. Флока розпочала свою трудову діяльність у ПКІ з 1975 р., з 1982 р по 1988 р. – завідувач лабораторій, а з 1988 р. по 2010 р. - старший лаборант кафедри товарознавства продовольчих товарів; Н. С. Білоусова (Мироненко), почала працювати з 1979 р. на посаді старшого препаратора, потім старшого лаборанта, а з 1988 р. і до цього часу – на посаді зав. лабораторіями кафедри товарознавства продовольчих товарів.

В 90-і роки кафедра товарознавства продовольчих продуктів і сільськогосподарської сировини (таку назву кафедра мала до 1996 р.) вступила вже сформованим науково-педагогічним колективом. На початку 90-х років на кафедрі працювали: професор Ю.Т. Жук; доцент В.А. Жук; доцент О.О. Забєліна; доцент Н.І. Валентинова; доцент Р.В. Стробикіна; доцент М.П. Ілюха; доцент В.М. Грицюк; доцент Г.С. Демчук; доцент Л.О. Назаренко; доцент В.О. Назаренко; доцент Т.П. Булавкіна, доцент О.О. Томілін, старший викладач О.П. Яківчук, асистенти О.П. Юдічева, З.Я Котова, Н.О.Кузнєцова, завідувач лабораторіями Н.С. Мироненко та старші лаборанти Л.М. Флока; Н.І. Стадник; Н.О. Тютюник.Ю. Т. Жук

До 1996 р. та в період 2008 - 2010 р.р. кафедру очолював – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор Ю.Т. Жук. Саме з його ім’ям пов’язаний  етап удосконалення методичного рівня викладачів кафедри. Він, як висококваліфікований науковець сприяв поширенню теоретичних знань, так і втіленню їх у практику.

Професор Ю.Т. Жук опублікував майже 300 робіт, в тому числі підручники, монографії, авторські свідоцтва на винаходи, статті в галузях товарознавства, консервного виробництва, економіки, організації вищої освіти, державотворення.

Підготував понад 20 кандидатів і докторів технічних наук. За версією читачів всеукраїнського тижневика «Освіта» йому присвоєно звання кращого освітянина України у 1998, 2000 і 2008 роках. Також нагороджений знаком «Відмінник вищої школи СРСР», має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».В. А. Жук

Кандидат технічних наук, доцент В.А. Жук працювала на кафедрі з 1985 р. по  1988 р. старшим викладачем, а з 1988 р. – доцентом. З 1995 р. – в.о. зав. кафедрою, з 1996 р. по 2008 р. - завідувач кафедрою, з 2008 р. до 2010 р. займала посаду професора кафедри.

Займалася науковою проблемою: Екологічні аспекти дослідження якості товарів народного споживання; дослідження впливу різних чинників на формування консистенції ферментованих овочів з родини гарбузових; пошукові роботи по дослідженню впливу електромагнітного поля на водні системи з метою розробки нових технологій харчових виробів. Основні публікації за напрямом: монографія «Товарознавча оцінка сировини і матеріалів рослинного походження», 2008 р.; навчальний посібник «Товарознавство смакових товарів», 2004 р.; навчальний посібник «Теоретичні основи товарознавства» (у співавторстві, 2004 р.; навчальний посібник (з грифом Міносвіти): «Сенсорний аналіз» 2008 р.; підручник (з грифом Міносвіти) «Теоретичні основи товарознавства» Жук Ю.Т., Жук В.А., Гаврилишин В.В. і інші.

Основним завданням, яке успішно продовжують виконувати викладчі кафедри – підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 0503 «Торгівля», «Спеціаліст» і «Магістр» спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форми навчання.

Впродовж 90-х років ХХ ст. та першого десятиріччя нового століття колектив кафедри розвивався як потужний центр наукових досліджень в галузі торгівлі, з метою забезпечення наукових засад підготовки висококваліфікованих товарознавців-комерсантів.

В цей період на кафедрі сформувалася наукова школа «Дослідження якості харчових продуктів». На наукових дослідженнях учених школи формується зміст підручників і навчальних посібників для студентів, які навчаються за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

На даний час, кафедра товарознавства продовольчих товарів має статус випускової за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» та програмою професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність». На кафедрі працюють: головний науковий співробітник Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН В.П. Рибалко; доктор сільськогосподарських наук, професор Г.О. Бірта; кандидати наук, доценти: Ю.Г. Бургу; Л.О. Назаренко; В.О. Назаренко; А.П. Кайнаш; Н.О. Офіленко; старший викладач Є.В. Бєлінська; асистенти О.О. Горячова; Л.В. Баля; завідувач лабораторіями Н.С. Мироненко; старший лаборант Л.О. Павленко; лаборант Ж.О. Маляр.Г. О. Бірта

З 1 вересня 2010 р. кафедру очолила професор, доктор сільськогосподарських наук Г.О. Бірта, яка працює на кафедрі з 2004 р.Це молодий, але вже авторитетний науковець та досвідчений викладач, який вкладає багато зусиль у розвиток та впровадження нових напрямів роботи кафедри.

Г.О. Бірта має 76 наукових праць, 19 методичних видань та 2 патенти. Займається питаннями вивчення м’ясних генотипів свиней, яких розводять на Україні, методами їх створення, сучасними методами оцінки тварин, питаннями чистопородного розведення, схрещування, гібридизації, геталогічними і гістологічними дослідженнями в галузі свинарства, товарознавчою характеристикою м’яса свинини.

В 2010 р. Г.О. Бірта захистила докторську дисертаційну роботу на тему: «Формування м’ясо-сальної продуктивності різних генотипів свиней залежно від паратипових факторів». Сьогодні під її керівництвом кафедра розпочала нову сторінку в своїй історії. Г.О. Бірта має цікаві ідеї та плани по впровадженню нових дисциплін.